תקנון פעילות - J1 BRANDS

1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

1.1. "עורכת הפעילות" – חברת אם. ג‘יי יבוא ושיווק בע“מ ח.פ. 514024322, שכתובתה בן יהודה 1, תל אביב.

1.2."הפעילות" - על המשתתפים לעמוד ב-3 תנאים מצטברים בנוגע לפוסט הפעילות ולעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות:
1- להגיב בפוסט הפעילות שיפורסם בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות - למה דווקא לו

מגיע לזכות. 2- לעקוב אחר עמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות. 3- לשתף את פוסט הפעילות בסטורי של המשתתף. יובהר כי בנוסף ל-3 התנאים שלעיל, חשבון האינסטגרם של המשתתף נדרש להיות ציבורי ופתוח לצפייה במהלך תקופת הפעילות.

1.3. "משתתף" - הפעילות פתוחה לכל גולש באתר הפעילות, לכל אדם מעל גיל 18 הכשיר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962)
אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.
לא רשאים להשתתף - חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי, עורכת הפעילות, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף בפעילות.

1.4. "אתר הפעילות" - אתר העורכת הפעילות J1 Brands בכתובת www.j-onebrands.com 1.5."עמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות"- עמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות תחת השם

j1_brands@, בו יעלה פוסט הפעילות ותוכן שיווקי בנוגע לפעילות.

1.6."פוסט הפעילות" – פוסט ציבורי אשר יפורסם ביום 6.12.21 בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות.

1.7."הפרס" – 2,000 ₪ (אלפיים שקלים חדשים) למימוש בקנייה באתר עורכת הפעילות בלבד, ממחיר מלא וללא כפל מבצעים והנחות, הכל בהתאם להנחיות והתקנות המפורטות בתקנון
זה. יובהר כי לא ניתן להמיר לכסף מזומן את הפרס ו/או חלק מהפרס באם ישאר כזה לאחר מימוש חלק מהפרס. תוקף מימוש הפרס הוא ל-30 ימים מיום הזכייה הפרס כאשר יום הזכייה נחשב ליום הראשון (1) מבין 30 הימים. משתתף הזכאי לפרס לפי פעילות זו ואשר לא מימש את הפרס עד ל-30 ימים מיום הזכייה בפרס לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו. כמו כן, יובהר כי אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא - הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. משתתף שזכה בפעילות, יהיה זכאי לשובר רכישה באתר עורכת הפעילות על סך 2,000 ש“ח ממחיר מלא על פי מק“ט וללא כפל מבצעים והנחות.

1.8."ועדת השיפוט" - צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה, יבחרו את התגובה היצירתית ביותר.

מובהר בזאת, כי ההחלטה על הזוכה בפעילות תתקבל על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כאשר הקריטריונים לשיקול הדעת יהיו, בין היתר: התשובה הכי יצירתית והתשובה הכי מיוחדת לטעמה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. תקופת הפעילות 2.1. הפעילות תיערך מיום 6.12.21 ועד ליום 31.12.21 (להלן: "תקופת הפעילות") ובכפוף לתנאים

המפורטים בתקנון זה.

2.2. מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

3. השתתפות בפעילות

3.1.המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

3.2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

3.3. בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת

הפעילות כאמור לעיל.

3.4. בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו, תמונתו ו/או עמוד האינסטגרם האישי שבו הוא מופיע, במסגרת הפרסומים האמורים הנעשים על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. סעיף זה הינו תנאי להשתתפות בפעילות וזכייה בפרס. יובהר כי משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה

כנגד עורכת הפעילות בנוגע לכך.

3.5. זכאים להשתתף בפעילות כל משתתף אשר עמד בכל 3 התנאים המצטברים הבאים: 1- להגיבבפוסטהפעילותשיפורסםבעמודהאינסטגרםשלעורכתהפעילות-למהדווקאלו

מגיע לזכות. 2- לעקוב אחר עמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות. 3- לשתף את פוסט הפעילות בסטורי של המשתתף. יובהר כי בנוסף ל-3 התנאים שלעיל, חשבון האינסטגרם של המשתתף נדרש להיות ציבורי ופתוח לצפייה במהלך תקופת הפעילות.

3.6.הפרטים שמחייבים את עורכת הפעילות הם אלו שנקלטו במערכת. האחראיות לתקינות הפרטים שנמסרו על ידי המשתתף למערכת חלה על המשתתף בלבד.

3.7.עורכת הפעילות לא תהיה אחראית במקרה שבו בשל תקלה טכנית נתגלתה בעיה עם קליטת הנתונים במערכת או אלו שלא נקלטו בכלל.

4. אופן עריכת הפעילות

4.1. ביום 6.12.21 יעלה פרסום בגין הפעילות בעמוד האינסטגרם ובאתר של עורכת הפעילות.

4.2. במהלך תקופת הפעילות המוגדרת בתקנון זה יוכלו הלקוחות להשתתף בפעילות על ידי עמידה בשלושת התנאים המצטברים המפורטים בסעיף 3.5 שלעיל.

4.3. מבין המשתתפים אשר עמדו בכל התנאים בשלמותם ובאופן מצטבר יבחר כזוכה המשתתף בעל התגובה היצירתית והמיוחדת ביותר אשר תיבחר ע"י ועדת השיפוט שהוגדר בתקנון זה.

4.4. המשתתף שיבחר כזוכה ע"י ועדת השיפוט יזכה בפרס המוגדר בתקנון זה.

4.5.תוצאות בחירת הזוכה ע"י ועדת השיפוט תהיינה סופיות ומוחלטות, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

5. איתור הזוכה

5.1. ביום 10.01.22 יוכרז הזוכה, ועורכת הפעילות תפנה לזוכה באמצעות מייל ו/או הודעה בחשבון האינסטגרם אשר עמד בכל התנאים בשלמותם ובאופן מצטבר ואשר נבחר ע"י ועדת השיפוט כבעל התגובה היצירתית והמיוחדת ביותר.

5.2.במידה ומועמד לזכייה לא יפנה אל עורכת הפעילות בתוך 48 שעות ממועד הפנייה אליו או המועמד לזכייה לא אותר או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות או זכייתו של המועמד נפסלה בהתאם לתקנון זה או הזוכה ויתר על זכייתו, ייפסל מועמד זה ועורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל

המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.3. באם תתכלינה רשימות המשתתפים כאמור בסעיף 5.2 בטרם ייקבע הזוכה בפעילות, לא יחולק הפרס לאף משתתף אחר.

5.4. מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון - תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

5.5.עורכת הפעילות אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום לזוכה. עורכת הפעילות תפעל לזיהוי נכון של הזוכה ככל שביכולתה.

5.6. לועדת השיפוט ולעורכת הפעילות שיקול דעת בלעדי ומוחלט באשר לקביעת תוצאות הזכייה והעמידה בתנאי ההשתתפות והחלטת עורכת הפעילות בכל עניין הנוגע לאלה תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור.

5.7.עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה כי ניתן יהיה על פי שיקול דעת עורכת הפעילות לצלם את הזוכה ולהשתמש בתמונה ו/או בפרטיו ולפרסמם ללא תשלום, לצרכי פרסום וקד“מ במודעות ו/או בכל מדיה אחרת, לפי שיקול דעת עורכת הפעילות.

5.8. במהלך תקופת הפעילות ו/או לאחריה תהא עורכת הפעילות רשאית, אך לא חייבת, לפרסם את שמות הזוכים בעמוד האינסטגרם ובאתר של עורכת הפעילות. יובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.

5.9. אחראיות לקבלת ומימוש הפרס הנה של הזוכה בלבד. הזוכה פוטר בזה את עורכת הפעילות וכן מי מטעמה מכל חבות ו/או אחראיות בכל הקשור בפרס במישרין או בעקיפין.

6. הזכייה וקבלת הפרס

6.1. הזכייה בפרס מותנית בעמידה בכל תנאי התקנון. 6.2. כל משתתף יכול לזכות אך ורק בפרס אחד בלבד.

6.3. הפרס הינו 2,000 ₪ (אלפיים שקלים חדשים) למימוש בקנייה באתר עורכת הפעילות בלבד, ממחיר מלא וללא כפל מבצעים והנחות, הכל בהתאם להנחיות והתקנות המפורטות בתקנון
זה.

6.4. יובהר כי לא ניתן להמיר לכסף מזומן את הפרס ו/או חלק מהפרס באם ישאר כזה לאחר מימוש חלק מהפרס.

6.5. הזוכה בפעילות יידרש להציג כהוכחת זכיה לאימות את ההודעה על הזכייה אשר קיבל במייל ו/או לעמוד האינסטגרם שלהם בצירוף לתעודה מזהה.

6.6. תוקף מימוש הפרס הוא ל-30 ימים מיום הזכייה הפרס כאשר יום הזכייה נחשב ליום הראשון (1) מבין 30 הימים. יובהר כי משתתף הזכאי לפרס לפי פעילות זו ואשר לא מימש את הפרס עד ל-30 ימים מיום הזכייה בפרס לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי ו/או זיכוי ו/או פיצוי כספי כלשהו.

6.7. פרסום תוצאות הפעילות יבוצע ביום 10.01.2022, בעמוד האינסטגרם ו/או בערוצי המדיה של עורכת הפעילות.

6.8. יובהר כי אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא - הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. משתתף שזכה בפעילות, יהיה זכאי לשובר רכישה באתר עורכת הפעילות על סך 2,000 ₪ ממחיר מלא על פי מק“ט וללא כפל מבצעים והנחות.

6.9. עורכת התחרות אינה נושאת באחראיות מכל סוג ומין שהוא לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לפרס בתום הפעילות. כל האחריות כאמור הנה על המשתתף, ולא תישמע
כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

6.10. למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר.
הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או

תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

6.11. עורכתהפעילותתהארשאיתלפסול,עפ"ישיקולדעתה,מועמדלזכייהאשרלאאותרוהמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

6.12. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

6.13. מבלילגרועמהוראותתקנוןזהוהוראותכלדין,עורכתהפעילותתהארשאיתשלאלמסוראת הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה ו/או מרמה ו/או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

7. מדיניות פרטיות

7.1. הפרטים המזהים אשר תמסור בעת ההרשמה לפעילות יישמרו במאגר הלקוחות של עורכת הפעילות. השתתפותך בפעילות מעידה על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של עורכת הפעילות. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם ובהתאם להוראות

מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן כדי לאפשר לך להשתתף בפעילות.

7.2. עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך, אלא במקרים שלהלן: ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות.

אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עורכת הפעילות;

בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השתתפותך במבצע לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעורכת הפעילות, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות

זו;
עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או

ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.3.לאחר שנרשמת לפעילות ונתת את הסכמתך לקבלת דבר פרסומת, עורכת הפעילות תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לך עדכונים ביחס למוצרי עורכת הפעילות ובכלל זה עדכוני תוכן
ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי

הפרסומת שישלח.

8. קניין רוחני וכללים לתוכן

8.1. בהעלאת תכנים לאתר הפעילות, מאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות
של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך. הנך מסכים כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות שיתבצע

על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.

8.2. הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה בפרטים האישיים שלך ו/או בתגובה ו/או בתמונה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת ממך ו/או לשלם לך תמורה בגין השימוש כאמור.

8.3. משתתף אינו רשאי להעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או התכנים הבאים: כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות

הציבור. כל חומר הנוגע לקטינים מתחת לגיל 13 ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם

האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.

כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה

בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם. כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא

עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם. נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

8.4. המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, יפצה את עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

8.5.עורכת הפעילות רשאית לפסול השתתפותם של המעוניינים להשתתף בפעילות בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה.

8.6. המעוניינים להשתתף בפעילות ו/או המשתתפים בפעילות מוותרים על העלאת כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או ספקיהן ו/או מי מטעמן בגין פסילה בהתבסס על
הקריטריונים המצוינים בסעיף זה או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מובהר כי עורכת הפעילות אינה אחראית על התוכן שיעלו המשתמשים לאתר ואינה אחראית

על כל שימוש שיעשה בתכנים, שעשוי להוות עבירה על פי דין.

9. כללי

9.1. בכפוף לכל דין, עורכת הפעילות רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת הפעילות, להוסיף זוכים, להוסיף פרסים, לשנות פרסים, לשנות את מועד בחירת הזוכים וכן לבטל את הפעילות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם הפעילות השיווקית של הפעילות.

9.2. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו המלואן.

9.3. למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר לפעילות, לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשור והכרוך בהם.

9.4. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות.

9.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

9.6. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

9.7. למשתתפי הפעילות ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה מכל סוג ומין בקשר לפעילות, לפרס, לתקנון ו/או לכל עניין אחר הקשרו והכרוך בהם.

9.8. עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר

יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.

9.9. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תישא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי

שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

עורכתהפעילותרשאיתלהפסיקאולבטלאתהפעילות(במהלךהפעילותאובסיומה)אולשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ומוכרעת על ידי יכולת יצירה ומקוריות והיא לא תחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

בתקנוןזההשימושהינובלשוןזכרלצורכינוחותבלבדוכוללגםפנייהבלשוןנקבהו/אורבים.